Senin, 31 Desember 2012

Guru Piduka

Nu ngaku turunan Majapait ménta hampura ka urang Sunda.
Poé ieu, tanggal 11 November 2012 di Trowulan, kaula salaku turunan Majapait, ménta dihampura ka turunan Pajajaran tina kajadian di Bubat ratusan taun katukang!” kitu ceuk Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, raja Majapait di Pendopo Agung Trowulan. Maké basa Indonesia, henteu maké basa Jawa atawa Sunda.
Upacara Guru Piduka, turunan Majapait Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (kenca) menta dihampura ka turunan Pajajaran nu diwakilan ku Raden Roza Rahmadjasa Sri Paduka Wangsa Nata Kusumah (katuhu).
Bareng jeung ieu ucapan, angin di pakarangan Pendopo Agung Trowulan ngadadak muter lilimbungan. Pataka –bandéra tingjarungkel maruragan, suasana karasana pinuh ku mistik. Kandel pisan sakralna, jiga-jiga arwah anu kabaud kana Perang Bubat milu nyaksian.
Ieu acara anu dingaranan ritual Guru Piduka téh, kacida dariana. Waragadna leuwih ti opat miliar rupiah, ciri ménta dihampurana lain heuheureuyan. Ritual budaya Guru Piduka dituluykeun ku ritual upacara Sabda Paduka Dharmasiksa dari Lembaga Adat Keraton Pajajaran.
Saméméh jeung sabada acara di Trowulan, ramé padungdengan nu pro jeung kontra. Masalahna: naha cenah maké kudu aya upacara ritual ménta pangampura sagala, pan baheula gé ku para karuhun dina jamanna geus dipilampah. Urang Majapait jeung urang Galuh, henteu terus mumusuhan.
Masalah séjénna: parebut pamadegan, saha nu pangbogana hak ngayakeun ieu acara. Ti mimiti Jawa Timur nepi ka Bali, loba nu ngaku Raja Majapait anu paling sah.
Di Tatar Sunda ogé masalahna sarua. Naha cenah maké ménta hampura ka turunan Pajajaran, pan anu patelak téh antara Majapait jeung Galuh, Pajajaran mah acan aya.
Terus, naha nu ménta hampura téh lain datang ka Sunda, kalahka Sunda anu sumolondo ka Trowulan ?
Anu ngawakilan urang Sunda narima pangampurana turunan Majapait téh: Raden Roza Rahmajasa Mintareja Sri Paduka Wangsa Nata Kusumah. Roza ogé kungsi tumanya ka urang Majapait; ku naon nu diondang téh bet dirina, lain nu séjén ?
Jawabanana téh, kieu: Memang baheula urusanana jeung Galuh. Tapi pan, sabada Jayadewata dibenum jadi raja Pajajaran tur boga gelar Sri Baduga Maharaja, dua karajaan nu asalna Tarumanagara nyaéta karajaan Sunda jeung Galuh ngahiji jadi nagara anyar anu katelahna Pajajaran.
nya kuring ayeuna ménta hampura ka Pajajaran anu jadi turunan Galuh jeung Sunda” ceuk Wedakrama.
Panitia upacara “Upasaksi Persatuan Leluhur Trah Majapahit dan Trah Padjadjaran” di Trowulan anu dibarengkeun jeung milangkala Karajaan Majapait nu ka-719 téh, ngondang sakumna sultan jeung raja-raja sa Nusantara. Teu béda jeung waktu kajadian Perang Bubat, apan raja-raja patalukan Majapait ogé keur haladir lantaran bareng jeung waktu séba.
Panitia ogé ngondang wawakil nagara asing katut para pajabat séjénna, saperti Sukmawati Sukarno Putri selaku Abhiséka Ratu Majapait Nusantara.
Abhiseka Ratu Majapait Nusantara Tribuana Tungga Dewi Jayawisnuwardani Sukmawati Sukarno Putri (tengah).
Rombongan Pajajaran dina Upacara Dharmasiksa, Raden Roza (katuhu)
Rombongan Pajajaran
Wakil Pajajaran
Satadina, ti Sunda moal aya nu daratang lantaran sieun loba rambat-kamaléna kana hal-hal nu négatif. Tapi dina émprona mah: Lembaga Adat ti Sumedanglarang datang sa beus; kitu deui ti kasultanan Cirebon jeung Banten ogé daratang milu ngaluuhan jeung nyakséni ménta dihampurana ti nu ngarasa turunan Majapait ka urang Sunda.
Kontan atuh, anu daratang ka Trowulan téh di cap: Penghianat Sunda.
Pikeun nganétralisir ieu masalah, Grup Kasundaan Salakanagara gawé bareng jeung Grup Duta Sawala, ngondang sakumna urang Sunda dina saréséhan tanggal 1 Desember 2012 di Alam Santosa Bandung Timur.
Nu daratang lumayan euyeub sabab Lembaga Adat ti Kawali ogé katut para pini sepuhna, daratang. Kitu deui Lembaga Adat ti Banten Kidul, datang.

Prosesi
Patung Radén Wijaya jeung Gajah Mada di Pendopo Agung Trowulan, dikuriling ku sasajén. Joglo Pendopo Agung ditutup ku bendéra mérah putih, dihiasan ku payung has Bali jeung umbul-umbul “Surya” –lambang Majapait.
Raja Majapait Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (kenca); Ratu Majapait Nusantara Sukmawati Sukarno Putri (tengah); jeung Wawakil Pajajaran Raden Roza Rahmadjasa (katuhu).
Jam 10.00 mimiti upacara Mulang Pakelem diluluguan ku pandita Hindu Ida Pedanda Gedé Ketut Sebali Tianyar Arimbawa di balong Segaran Trowulan, kaléreun Pendopo Agung. Ritual dituluykeun di Pendopo Agung, nyaéta: Upacara Guru Piduka. Rombongan “teureuh” Pajajaran jeung Majapait ngurilingan patung Radén Wijaya, tilu kali. Geus kitu, aya tarian Bedhaya Majapait; tari Suraning Pati; jeung Remo. Bérés éta, dituluykeun ku penyematan pin Wijaya Mukti (simbol persatuan) ka wawakil teureuh Karajaan Pajajaran; Majapait; para raja; jeung para sultan sa-Nusantara anu hadir jadi saksi sarta nganyatakeun diri jadi dulur.
Réngsé penyematan pin, pihak Karajaan Pajajaran masrahkeun tilu pusaka Kujang. Dua Kujang Ciung masing-masing ditarima ku Shri Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendratta Wedasteraputra Suyasa III salaku Raja Majapait jeung Sukmawati Sukarno Putri salaku Abhiséka Ratu Majapahit Nusantara Tribuana Tungga Dewi Jayawisnuwardani. Sedengkeun hiji Kujang Sajén dipasrahkeun ka pimpinan museum Majapait di Trowulan.
Prasasti Perdamaian Majapait - Pajajaran.

Geus Réngsé
Para sepuh di Kawali Ciamis, saényana mah rada teu méréan mun téa mah kudu miang ka Trowulan. Naon sababna ? Lantara ti baheula ogé, pasualan Perang Bubat geus réngsé. Lamun urang Sunda datang ka Trowulan, sacara teu langsung nembongkeun yén: urang Sunda masih kénéh dengdam jeung ngunek-ngunek ku kajadian Perang Bubat. Keur urang Sunda, dengdam jeung ngunek-ngunek téh dipahing pisan.
Pihak Majapait sabada kajadian Perang Bubat, langsung ngirimkeun utusanana sina nepungan urang Sunda ka Kawali, kalayan tujuan ménta dihampura. Ku urang Kawali –babakuna ku Bunisora jeung para pini sepuhna, ditarima kalayan hadé. Utusan Prabu Hayam Wuruk ogé bari mawa lebu layon Prabu Linggabuana; praméswari; jeung Dyah Pitaloka. Sabada Perang Bubat, kabéh layon rombongan Sunda dikrémasi maké upacara karajaan.
Ilustrasi gugurna rombongan Sunda di Bubat
Urang karaton Kawali ogé saényana mah teu satujueun, Prabu Linggabuana indit ka Trowulan bari tujuanana rék ngawinkeun siwina –anak awéwéna. Anu dipilampah ku Prabu Linggabuana, ngarempak purbatisti purbajati Sunda anu sumber utamana: Siksa Kandang Karesian. Teu ilahar ngawinkeun budak di tempat lalaki. Bunisora nu kapapancenan nyuluran seuweu (anak) Prabu Linggabuana jadi raja di Kawali, teu terus masualkeun kajadian Perang Bubat. Ngan ukur nohagaan kakuatan militérna di tapel wates, bisi Majapait tuluy ngahianat hayang nalukeun Sunda –sakumaha anu kungsi dikedalkeun ku Gajah Mada ngaliwatan Amukti Palapa-na.
Lokasi Perang Bubat
Karajaan Galuh-Sunda anu meunang ngahijikeun Prabu Linggabuana, dirajaan heula ku Prabu Bunisora –saméméh Niskala Wastukancana (seuweu Linggabuana) déwasa. Nincak umur 23 taun, Niskala Wastukancana diistrénan jadi raja. Pikeun ngalantik alona, Bunisora ngahaja nyieun makuta emas nu dingaranan Makuta Binokasih Sanghyang Paké. Prabu Niskala Wastukancana narima wangsit anu saterusna dijadikeun ugeran hirup, nyaéta: tadaga carita hangsa; gajendra carita banem; matsyanem carita sagarem; puspanem carita bangbarem. (talaga nyaritakeun soang; gajah nyaritakeun leuweung; lauk nyaritakeun laut; kembang nyaritakeun bangbara)

Gemuh Pasundan
Salian ti ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara, Prabu Niskala Wastukancana nyieun parigi keur nohagaan puseur dayeuh. Ngoméan karaton Surawisésa, jeung nyieun jalan anu nepungkeun Kawali-Pajajaran ngaliwatan: Panjalu; Maja; Cisalak; Sagalahérang; Purwakarta; jeung Bekasi. Cindekna mah jaman Prabu Niskala Wastukancana, karajaan gabungan Sunda-Galuh téh, aya dina jaman kajayaan –Gemuh Pasundan.
Prabu Niskala Wastukancana tilar dina umur 127 taun, sanggeus nyekel karajaan lilana 103 taun; 6 bulan; 15 poé.
Kungsi nyaksian Perang Parégrég di Karajaan Majapait saditinggalkeunana ku Prabu Hayam Wuruk jeung Mahapatih Gajah Mada.Cag. 

3 komentar: